Livingstone har varit mycket aktivt under åren inom tjänstesektorn.

Vi har en djupgående förståelse för hur man bäst utvecklar och kommunicerar värdet av tjänsteverksamheter, och hur man hanterar de vanligaste problemen som måste lösas för att säkerställa ett framgångsrikt resultat.

Bygg- och fastighetstjänster

Vi specialiserar oss på att agera rådgivare åt leverantörer av ”hårda” och ”mjuka” så kallade facility services.

Hårda tjänster omfattar fastighetsförvaltning och energihantering, elektricitet, VVS, brandsäkerhet, underhåll av säkerhetssystem samt materielunderhåll.

Mjuka tjänster omfattar restaurangbranschen, lokalvård, bemannad och mobil säkerhet, markunderhåll, toalett- och hygienunderhåll, posttjänster samt vaktmästaruppgifter.

Våra kunder betjänar anläggningar och fastigheter inom den kommersiella sektorn, industrisektorn, samt inom infrastruktursektorn och offentlig sektor, både inom landet och internationellt.

Miljörelaterade tjänster

Vi har omfattande erfarenhet av avfallshanteringssektorn, inklusive rådgivnings- och konsulttjänster kring bedömning av miljöpåverkan, samt planeringsprocessen för och design- och programhanteringen av avfallsanläggningar, och agerar rådgivare åt operatörer verksamma inom:

• Hantering av fast och flytande avfall
• Återvinning av papper, plast, elektronikåtervinning, bränsleåtervinning samt återvinning av byggavfall; samt
• Deponihantering

Livingstone är allmänt ansett som en av de mest erfarna rådgivarna i mid-market i USA inom avfallssektorn.

Finansiella tjänster

Vårt team har länge varit involverat i sektorn för finansiella tjänster, med särskild tyngdpunkt på framgångsrika företag inom kapitalförvaltning, specialutlåning samt valutatjänster.

Vi fokuserar också på det snabbt växande ekosystemet för supporttjänster och BPO-leverantörer (outsourcing av affärsprocesser) som betjänar finanssektorn och tillhandahåller teknikunderstödda outsorcade lösningar och/eller tekniska expertråd om allt från efterlevnad och riskhantering till hantering av kundrelationer.

Bemanning och rekrytering

Vi har omfattande erfarenheter från HR-branschen, inklusive bemanning och rekrytering, utbildnings- och utvecklingssektorerna.

Inom rekrytering specialiserar vi oss på nischade, differentierade och etablerade leverantörer av tillfällig bemanning och rekryteringstjänster samt headhunting av chefer, normalt med fokus på en viss slutmarknad eller en särskilt jobbkategori.

Inom utbildnings- och utvecklingssektorn har vi omfattande erfarenhet av rådgivning till både privat och offentligt finansierade arbetsmarknadsutbildningar samt till leverantörer av chefsutvecklingsutbildningar. Inom den offentliga sektorn har vi en välunderbyggd uppfattning om de finansierings- och regleringsfrågor som ofta påverkar hur framgångsrik en transaktion blir.

Logistik

Livingstone har agerat rådgivare till kunder inom hela spektrumet av logistik- och leverantörskedjehantering, däribland:

• Flygbolags- och flygtjänster
• Tjänster inom fordonsleverantörskedjan
• Specialfraktförmedling
• Omlokalisering av industrianläggningar
• Post- och kurirtjänster
• Fraktnätverk Transportinfrastruktursupport
• Lagring och distribution samt
• Grossistdistribution

Industriella tjänster

Livingstone har ett mycket gott anseende för sin expertis inom rådgivning till teknikkonsultföretag, inkluderat fokusområden såsom:

• Design och teknik
• Miljö och energi
• Planering
• Mekanik och elektronik
• Verksamhetsförbättring
• Upphandling
• Projektledning
• Risker och säkerhet
• Systemteknik samt
• Tester, efterlevnad och säkerhet

Vi arbetar med växande, kompetensbaserade rådgivningsverksamheter som betjänar branscherna för flyg, bygg och anläggning, försvar och säkerhet, olja och gas offshore, marint, tillverkning, hälsovård samt teknik.

Transaktioner i urval

Se alla

Rekommendationer

Terje Andreassen, VD

– Vi är otroligt nöjda med hur Livingstone hanterat processen och mött våra förväntningar. GoExcellent blir nu del av ett globalt bolag med kapacitet att hantera den snabba utvecklingen inom customer experience. Webhelps innovationsförmåga och kundkännedom kommer att ytterligare stärka vår position på den nordiska marknaden.